Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA BADANIA UCZNIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA BADANIA UCZNIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KIERUNKU SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ ORAZ ZAGROŻENIA NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 W PIOTRKOWIE TRYB.
I. Uczniowie, którzy mają trudności w nauce utrzymujące się przez dłuższy czas mogą zostać skierowani na badanie w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się na wniosek nauczyciela, specjalisty (psychologa, pedagoga), rodzica, opiekuna prawnego lub na wniosek własny pełnoletniego ucznia. Procedura postępowania w przypadku uczniów przejawiających trudności w nauce w szkole jest następująca:
1. Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń wypełnia:
– wniosek do Dyrektora Szkoły (udostępniony w sekretariacie szkoły),
– wniosek do PPP (udostępniony w sekretariacie szkoły).
2. Sekretariat szkoły przekazuje wychowawcy i nauczycielowi języka polskiego dokumenty do wypełnienia, które stanowią załącznik do wniosku o przeprowadzenie badań (opinia wychowawcy klasy, opinia polonisty) .
3. Rada Pedagogiczna w drodze uchwały po rozpatrzeniu wniosku wydaje pozytywną opinię, dotyczącą przeprowadzenia badania ucznia w kierunku specyficznych trudności w nauce.
4. Wypełnione dokumenty: wniosek do dyrektora, wniosek do poradni, opinię wychowawcy klasy oraz opinię polonisty i ewentualnie dodatkowe dokumenty (np. poprzednie opinie z PPP) potwierdzające utrzymujące się problemy w nauce sekretariat szkoły przekazuje do PPP.
5. PPP informuje rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia telefonicznie  lub listownie o terminie badania ucznia.
6. O wynikach badania rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń może powiadomić szkołę przedstawiając w sekretariacie opinię PPP.
7. Każda opinia dostarczona do sekretariatu jest opatrzona datą wpływu, a następnie przekazana  do zapoznania się wychowawcy ucznia oraz psychologowi szkolnemu.
II. Uczniowie, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą być skierowani na badanie do PPP na wniosek nauczyciela, specjalisty (psychologa, pedagoga), rodzica, opiekuna prawnego. Procedura kierowania na badanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym jest jednakowa, jak w przypadku ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
III. Obieg dokumentów (opinii, orzeczeń) dotyczących uczniów:
1. Opinie i orzeczenia dostarczane przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia bezpośrednio do sekretariatu szkoły są datowane z dniem wpływu i przekazane   do zapoznania się przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.
2. Wszystkie opinie i orzeczenia, które rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń  przekazuje bezpośrednio wychowawcy powinny być niezwłocznie przekazane do sekretariatu szkoły.
powrót