Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje i dokumenty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Umowa nr: RPLD.11.03.01-10-0055/18-00 z dnia 9.07.2020

Wartość projektu: 1 792 177,90 zł.
Okres realizacji: 04.2020r. – 03.2022r.
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.3: Kształcenie zawodowe
Poddziałania XI.3.1: Kształcenie zawodowe
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego
 
Montaż finansowy projektu:
UE: 1 523 351,21 zł.
Budżet Państwa: 83 460,69 zł.
Budżet Miasta: 161 836,00 zł.
Środki prywatne: 23 530,00 zł.
 
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie:
 
1.Technikum Budowy Maszyn w ZSP2–136 uczniów z kierunków:
-technik pojazdów samochodowych–92 os.
- technik mechanik –44 os.
2.Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP2–45 uczniów z kierunków:
- ślusarz–25 os.
- operator obrabiarek skrawających–20 os.
oraz 11 nauczycieli  w/w placówek.
 
Cel projektu: Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum Budowy Maszyn i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim  poprzez doposażenie placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych i staży dla 181 uczniów oraz zajęć dla 11 n-li w okresie IV 2020-III 2022.

Zadania:
1. Wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych (pracownie: rysunku technicznego, obrabiarek cyfrowych, technologii mechanicznej, elektrotechniki i elektroniki)

2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy -  (zajęcia wyrównawcze, matematyka, jęz. angielski, jez,. niemiecki) oraz zajęcia warsztatowe;

3. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów;

4. Doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego.

5. Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (zajęcia specjalistyczne,  oraz staże i praktyki)
Rezultaty: Doposażone 2 szkoły, minimum 145 uczniów i 11 nauczycieli uzyska/nabędzie kompetencje i kwalifikacje.

Załączniki artykułu

KARTA ZGŁOSZENIOWA (pdf) 0.15mb, (Pobrań: 659)
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (pdf) 0.16mb, (Pobrań: 554)
powrót